Contact

Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Nick Janssen (hierna genoemd Atelier Foris Tuinarchitectuur) en opdrachtgever (s), respectievelijk hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Alle opgegeven prijzen in documenten van Atelier Foris Tuinarchitectuur zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Verplichtingen van de opdrachtgever

  • De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval voor de stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden en aanverwanten, doch is deze algemene verplichting hiertoe geenszins beperkt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.
  • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en aanleveren van de benodigde vergunningen zoals onder meer kapvergunningen en bouwvergunningen ten behoeve van zowel ontwerp als bij uitvoering. Bijzondere technische specificaties opgelegd voor bouwkundige constructies door architect/stabiliteitsingenieur en/of derden zijn niet inbegrepen.

Tuinarchitectuur en advies

  • Een eerste verkennend gesprek bij Atelier Foris Tuinarchitectuur Eenmanszaak is gratis en vrijblijvend (eenmalig bezoek).
  • Elk onderdeel van de offerte met betrekking tot de opmaak van ontwerpplannen omvat de opmaak van de toepasselijke documenten en maximaal 2 besprekingen ter plaatsen per onderdeel, verdere aanpassingen vinden plaats via mail of telefoon. Vooraleer tot uitvoering van de opdracht over te gaan dient de klant Atelier Foris Tuinarchitectuur Eenmanszaak een duidelijk programma van wensen en eisen over te maken, waarop het ontwerp gebaseerd wordt. Aanpassingen op deze wensen en eisen kunnen worden gewijzigd binnen de 2 weken, middels schrijven of E-mail, waarna Atelier Foris Tuinarchitectuur gericht aan het ontwerpen gaat.
  • Tijdens de bespreking van de plannen kan de klant binnen de 2 weken wijzigingen vragen, welke Atelier Foris Tuinarchitectuur binnen de opgegeven prijs van de offerte uitvoert. Grote concept aanpassingen worden eenmalig veranderd. Extra besprekingen op vraag van de klant worden aan uurtarief verrekend.
  • Voor alle prestaties met betrekking tot de tuinarchitectuur en /of het tuinadvies wordt een vast uurtarief aangerekend van 65 €/u (excl. BTW, excl. kilometervergoeding), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit uurtarief is niet geldig bij een prijsofferte of wanneer een forfaitaire prijs is overeengekomen.
  • Alle geleverde producten blijven het intellectuele eigendom van Atelier Foris Tuinarchitectuur, tijdens het volledige ontwerpproces tot na de volledige betaling.

Facturatie en betaling

Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de opdrachtnemer. Alle zegelrechten of taksen van welke aard dan ook, zijn ten laste van de opdrachtgever.  Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na vermelde factuurdatum, zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en een interest van 1% per maand tot aan algehele betaling. met een minimum van € 125,- verschuldigd zijn, evenals alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inningskosten. Onderhevige overeenkomst wordt net als alle rehtshoudingen waarbij Atelier Foris Tuinarchitectuur  betrokken is uitsluitend beheert door Belgisch Recht. Bij betwisting is enkel de rechtbank van arrondissement Hasselt bevoegd.

Aansprakelijkheid

Atelier Foris Tuinarchitectuur draagt geen verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit uitvoeringswerken, noch voor uitvoeringsplannen dewelke niet door Atelier Foris Tuinarchitectuur werden geredigeerd. Bij uitvoer door Atelier Foris Tuinarchitectuur dienen gebreken bij oplevering gekend te zijn door opdrachtgever. Atelier Foris Tuinarchitectuur is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de oplevering en/of plaatsing.

Eigendomsvoorbehoud

Schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Zonder toestemming mogen gemaakte plannen en beeldmateriaal niet gebruikt worden door derden.

Klachten en annulering

Op al de facturen van de opdrachtnemer dient, in geval van klacht, binnen de 8 dagen na ontvangst aangetekend geprotesteerd te worden. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te annuleren binnen een termijn van 8 dagen na ondertekening van de onderliggende overeenkomst. Deze annulering dient te gebeuren middels een schrijven of e-mail.

Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en die hieruit voortspruiten of enig verband houden met deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Koophandel binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Deze Overeenkomst en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

facebook-squareinstagram